YONGYINGTANG
YONGYINGTANG
既得雍容何羡锦衣玉面; 喜闻婴语常怀稚趣童心。

博客信息
栏目分类
最新文章
最新评论
留言
标签列表
博客搜索
日志存档
友情链接
统计信息
  • 访问:273934 次
  • 今日访问:1次
  • 日志: -203篇
  • 评论: 16 个
  • 留言: 1 个
  • 建站时间: 2006-9-5
博客成员
最近访客


明清剪裱拓片殘頁
作者:老佩 提交日期:2008-9-13 23:26:00 正常 | 分类: | 访问量:2945


 戊子秋,遊草堂北門舊肆。遍遊一過,無可入眼之物。複過再觀,偶見一地攤,新書雜亂鋪陳,有一剪裱拓片殘頁四開,四角磨損甚矣。俯身一觀,乃舊物也。尋知價格,價賤物美,遂喜而納入背包之中。過友朋古董鋪,照例品茗,出示之,云:粗絹精裱,墨清蘊藍,朱砂筆點,恐為明清舊拓也。歸雍嬰堂,坐於窗下,細細把玩,與虞恭公碑結字筆意極近,當為潭州歐氏筆跡也。但以吾之目力所限,是否歐氏所書須當再考。且為何碑,留待好事者,以徐細細觀出。然此本可為舊拓標本,標示之它紙耳。
 此拓本外框18cm×34cm,內框12cm×24cm,四行行八字。此殘拓中有“仁壽四年九月”字樣。故此碑應為此後所刻。
 茲將文字錄過一道:
“…蜀設險類於東泰寔山河之要衝信蕃服之襟帶授公並州總管府司馬加儀同三司公贊務大邦聲名藉甚精民感化黠吏畏威屬文帝劍璽空留鑾蹕莫反楊諒率太原之甲擁河朔之兵方叔段之作亂京城同州籲之□禍濮上雖無當璧之兆乃懷奪宗之心公備說安危具陳逆順翻納魏勃之榮反被王悍之災仁壽四年九月…”
 備註:仁壽 ,隋文帝楊堅的年號(西元601年正月—604年十二月),歷時3年餘。 仁壽四年七月隋煬帝即位亦沿用。



#日志日期:2008-9-13 星期六(Saturday) 晴 复制链接 举报登录 | 新人注册>>
输入您的评论:(不支持HTML标签)


验证码
本文所属博客:YONGYINGTANG
引用地址:


© 天涯社区